WIJZIGINGEN BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING T.O.V. BOUWBESLUIT 2012

In de basis is het Bouwbesluit 2012 nog goed herkenbaar in het Bbl. Zo komen de tabellen weer terug en is het niveau van de eisen nagenoeg gelijk gebleven.

ANDERE INDELING HOOFDSTUKKEN

De indeling van het Bbl wijkt op een aantal punten af van de indeling in het Bouwbesluit 2012. Zo zijn de inhoudelijke regels niet langer in hoofdstukken ingedeeld met de onderwerpen veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en dergelijke. In plaats daarvan zijn de regels geclusterd rondom een bepaalde activiteit die te maken heeft met het bouwwerk, te weten: bestaande bouw, nieuwbouw, verbouw, gebruik en bouw- en sloopwerkzaamheden. Binnen deze hoofdstukken zijn de onderwerpen veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en dergelijke en de daarmee samenhangende regels die van toepassing zijn op de bepaalde activiteit, terug te vinden. Daarnaast is de volgorde waarin de bestaande bouw en nieuwbouw aandacht krijgen omgedraaid. In het Bbl zijn de regels over bestaande bouw in het eerste inhoudelijke hoofdstuk (hoofdstuk 3) opgenomen, in het daar op volgende hoofdstuk komen de nieuwbouwregels aan de orde.

Het Bbl bevat negen hoofdstukken. De regels van hoofdstukken 1 en 2, Algemene bepalingen, zijn algemeen van toepassing, waarbij hoofdstuk 1 regels bevat over onderwerpen die in alle hoofdstukken van het Bbl een rol (kunnen) spelen. Hoofdstuk 2 bevat algemene onderwerpen die in het Bbl alleen een rol spelen bij bouwwerken. Daarnaast zijn in dit hoofdstuk regels opgenomen ter implementatie van de verordening bouwproducten. In hoofdstukken 1 en 2 zijn onderwerpen zoals de rol en de plaats van de begripsbepalingen, gelijkwaardigheid, bevoegd gezag en dergelijke opgenomen. Deze algemene bepalingen zijn van toepassing naast de algemene regels die in de inhoudelijke hoofdstukken 3 tot en met 7 per fase in de levenscyclus van een gebouw zijn opgenomen.

Hoofdstuk 3 Bestaande bouw, ziet toe op het in stand houden van bouwwerken. Hierin worden regels gegeven met het oog op veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid.

Hoofdstuk 4 Nieuwbouw, ziet toe op het bouwen van bouwwerken. Hierin worden technische rijksregels gegeven met het oog op veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid. Ook de regels in dit hoofdstuk bestaan uit een combinatie van doel- en middelvoorschriften, uitgewerkt in functionele omschrijvingen en prestatie-eisen.

Hoofdstuk 5 ziet toe op het verbouwen, verplaatsen en het wijzigen van de gebruiksfunctie van een bouwwerk. Uitgangspunt is dat bij verbouw de nieuwbouwregels van hoofdstuk 4 gelden, waarbij in plaats van het nieuwbouwniveau mag worden uitgegaan van het rechtens verkregen niveau. De hoofdregel is dat dit alleen anders is wanneer dit in afdeling 5.3, Verbouw, voor een bepaald geval anders is aangegeven. Op verplaatsing in ongewijzigde samenstelling zijn de eisen voor bestaande bouw uit hoofdstuk 3 van toepassing. Als een bouwwerk wordt gewijzigd dan is geen sprake meer van een ongewijzigde samenstelling en gelden dus niet de regels van hoofdstuk 3, maar die van hoofdstuk 4.

Ook bij wijziging van de gebruiksfunctie zijn in principe de regels voor bestaande bouw uit hoofdstuk 3 van toepassing. Daarbij gelden twee uitzonderingen, waarvan een de brandveiligheid betreft. De aanwezigheid van rookmelders is verplicht. Deze specifieke regels zijn opgenomen in afdeling 5.4. Wijziging van een gebruiksfunctie. Ook is voor verbouwen, verplaatsen en functiewijzigingen geen specifieke zorgplicht opgenomen. Als aan de regels in hoofdstuk 5 is voldaan dan is dat voldoende.

Hoofdstuk 6 ziet toe op het gebruiken van bouwwerken. Hierin worden regels gegeven met het oog op het waarborgen van de brandveiligheid en het waarborgen van de duurzaamheid. Bij een gebruiksmelding is er voor gemeenten ook de mogelijkheid maatwerkvoorschriften te stellen. De meldingsplicht voor de industrie- en kantoorfunctie gaat van minimaal 50 naar 150 personen.

De gebruiksvergunning komt te vervallen, er geldt alleen een meldingsplicht voor aangegeven gebruiksfuncties en aanwezigheid van personen.

Hoofdstuk 7 betreft bouw- en sloopactiviteiten.

Hoofdstuk 8 bevat het overgangsrecht.

Hoofdstuk 9 bevat de slotbepalingen.

In het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zijn aangescherpte eisen voor koude en warme rook opgenomen als weerstand tegen rookdoorgang van bouwkundige constructies. Het Bbl bevat in tegenstelling tot het Bouwbesluit voor nieuwbouw eisen aan ‘echte’ rookwerendheid. Daar hoort de volgende classificatie bij: Sa (rookwerend bij omgevingstemperatuur, ook wel koude rook genoemd): eis die vooral in niet-slaapgebouwen wordt gesteld; S200 (rookwerend bij 200 °C, ook wel warme rook genoemd): eis die vooral in slaap-gebouwen wordt gesteld zoals hotels, ziekenhuizen en kinderdagverblijven.

WILT U MEER WETEN OF PERSOONLIJK CONTACT?    


CONTACT

Teisterbantstraat 17
4012 EE Kerk-Avezaath 

info@bpcconsultancy.nl
0344 - 769096