ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

BRAND PREVENTIE CONSULTANTS

GEVESTIGD TE KERK-AVEZAATH

ARTIKEL 1 WERKINGSFEER

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op onze aanbiedingen, acceptaties en overeengekomen diensten, waaronder in het bijzonder worden begrepen het maken van analyses, het maken van rapporten, het geven van voorlichting en het houden van inspecties op het gebied van brandbeveiliging en brandpreventie.

Afwijkende bedingen en/of algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing, indien en voor zover die door BPC uitdrukkelijk schriftelijk voor een enkele opdracht zijn aanvaard, waarbij de onderhavige voorwaarden, voor zover niet strijdig met de genoemde bedingen en voorwaarden, van kracht blijven en de algemene voorwaarden van de opdrachtgever niet strijdig zijn met de door BPC afgesloten verzekeringen.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2. Een overeenkomst komt als volgt tot stand: bij een schriftelijk gegeven opdracht; als het opdrachtformulier van BPC door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend door BPC is terugontvangen; bij een mondeling gegeven opdracht; als deze door BPC schriftelijk is bevestigd.

3. Door vertegenwoordigers en/of andere (tussen-)personen voor BPC aangenomen opdrachten en/of namens BPC gedane toezeggingen binden BPC niet, tenzij door BPC schriftelijk bevestigd.

4. Indien door BPC enige schatting, hetzij van de met de opdracht gemoeide tijd, hetzij van de met de opdracht gepaard

gaande kosten, hetzij van andere met de opdracht verband houdende kosten wordt gemaakt, is deze schatting steeds

vrijblijvend. Opdrachtgever zal aan een dergelijke schatting nimmer rechten kunnen ontlenen.

Artikel 3 Honorering

1. De tarieven van BPC zijn exclusief omzetbelasting en andere overheidsheffingen.

2. Indien niet anders is overeengekomen, zal de honorering voor een opdracht aan de opdrachtgever berekend worden op basis van de bestede tijd tegen het geldende uurtarief.

3. De tarieven van BPC worden onder andere binnen de vanwege de overheid gestelde grenzen periodiek herzien, in beginsel op 1 januari en 1 juli van elk jaar, aan de hand van algemene autonome kosten- en prijsontwikkelingen.

4. Bij doorlopende opdrachten zal maandelijks worden gefactureerd.

Artikel 4 Uitvoering van een opdracht

1. Uit aan BPC verstrekte opdrachten vloeien voor BPC inspanningsverbintenissen voort, die BPC met volledige inzet en naar beste weten en vermogen zal uitvoeren.

2. BPC kan voor de uitvoering van een opdracht gebruik maken van de diensten van derden; BPC blijft in dat geval verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht.

3. Bij de uitvoering van een overeenkomst treedt BPC op als gemachtigde van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

4. De opdrachtgever verplicht zich aan BPC alle medewerking te verlenen, alle gegevens en informaties te verstrekken en al datgene te doen, dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is. BPC is ten aanzien van deze gegevens en informaties tegenover anderen dan de opdrachtgever en de in het tweede lid bedoelde derden tot geheimhouding verplicht.

5. De gegevens uit deze analyses en/of rapporten zullen door BPC niet zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever aan anderen dan de opdrachtgever worden verstrekt.

6. De gegevens uit onze analyses en/of rapporten kunnen door BPC zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever aan de eisende partij (brandweer c.q. gemeente) worden verstrekt. Indien de opdrachtgever dit niet wenst moet dit van tevoren schriftelijk worden aangegeven.

7. De opdrachtgever kan naar verkiezing van de bedoelde gegevens gebruik maken, behalve voor reclamedoeleinden. Analyses en/of rapporten worden in drievoud verstrekt aan opdrachtgever. Het maken van kopieën is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van BPC.

8. Ingeval een opdracht door overmacht niet of niet geheel kan worden uitgevoerd, is BPC gerechtigd door schriftelijke mededeling de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de opdracht te ontbinden.

9. Indien aan de uitvoering van de opdracht aan BPC toerekenbare gebreken kleven, zal BPC (dat deel van) de opdracht opnieuw uitvoeren, mits binnen bekwame tijd na het voltooien van de opdracht wordt gereclameerd.

10. Enkele overschrijding van een termijn voor nakoming doet BPC niet in verzuim zijn. Daarvan is eerst sprake wanneer BPC ook binnen een door BPC schriftelijk nader gestelde redelijke termijn om BPC toe te rekenen redenen de door BPC verschuldigde prestatie niet tijdig kan verrichten. Ontbinding is dan slechts toegestaan voor zover van opdrachtgever instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verlangd.

11. Een eventueel ter zake van overschrijding van de termijn voor nakoming overeengekomen boete treedt steeds in de plaats van een eventueel recht van opdrachtgever op schadevergoeding.

Artikel 5 Betaling

1. Indien niet anders is overeengekomen, dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, te onzen kantore of op een door BPC aan te wijzen bankrekening.

2. BPC is bevoegd de opdrachtgever zekerheidstelling te vragen voor de nakoming van zijn verplichtingen, voordat BPC een opdracht uitvoert.

3. Het eigendom van geleverde zaken blijft bij BPC totdat opdrachtgever al hetgeen hij aan BPC uit hoofde van of in verband met leveringen onder enige overeenkomst verschuldigd is, heeft voldaan.

4. Opdrachtgever is niet bevoegd tot enige korting op, respectievelijke opschorting van, betaling op grond dat BPC niet aan enige verplichting zou hebben voldaan.Verrekening door opdrachtgever met een tegenvordering is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door BPC uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

5. Bij niet, niet tijdige en/of niet gehele betaling, is de opdrachtgever zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande bedrag direct opeisbaar, de wettelijke rente vermeerderd met 3%, verschuldigd vanaf de dag van verzuim tot aan die van algehele voldoening.

6. Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (met inbegrip van de daadwerkelijk aan BPC in rekening gebrachte kosten van juridische bijstand), die voor BPC verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever. De buiten­gerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 400,‑ exclusief omzetbelasting.

  1. BPC mag voorts, voor zover enige met opdracht­gever gesloten overeenkomst nog niet (geheel) is uitgevoerd, de nakoming van haar verplichtingen daaruit geheel opschorten totdat volledige betaling van het achterstal­lige bedrag is ontvangen. Blijft ook na aanmaning betaling binnen een aangezegde nadere termijn uit dan is BPC bevoegd de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op schade­vergoeding.

8. Uit één of meer opdrachten voortvloeiende vorderingen op de opdrachtgever, worden dadelijk en in hun geheel opeisbaar c.q. voor reeds geheel of gedeeltelijk geleverde prestaties ontstaan dadelijk opeisbare vorderingen als overeenkomt met de stand van de uitvoering van de opdracht, indien de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, zijn bedrijf of beroep staakt dan wel indien op zijn goederen beslag wordt gelegd. Alsdan, alsmede in de gevallen, zoals bedoeld in het vorige lid, is BPC gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten totdat algehele betaling is gedaan.

Artikel 6 Aansprakelijkheid voor schade

1. Tenzij en voor zover uit de wet dwingend anders voortvloeit, is BPC, noch personen voor wie BPC aansprakelijk zou kunnen zijn, aansprakelijk voor de gevolgen c.q. schade, direct of indirect, veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit door of vanwege door BPC uitgevoerde opdrachten, met inachtneming van het in de volgende leden nader bepaalde.

2. Voor toerekenbare tekortkomingen van hulppersonen is BPC niet aansprakelijk, tenzij BPC de tekortkomingen zou hebben kunnen voorkomen of ontdekken.

3. BPC is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van handelen of nalaten van diegenen, die van een door op BPC’s verzoek uitgevoerde opdracht uitvoeren.

4. Een eventueel door BPC verschuldigde schadevergoeding is beperkt tot het honorarium, dat BPC voor haar werkzaamheden met betrekking tot het betreffende object in rekening heeft gebracht, met dien verstande dat van deze schade nimmer meer wordt vergoed dan € 5.000,-.

5. Na de geldigheidstermijn van een analyse en/of rapport vervalt iedere mogelijkheid BPC aansprakelijk te stellen. In alle andere gevallen is aansprakelijkheid uitgesloten in ieder geval 2 jaar na de voltooiing van BPC’s opdracht.

6. Indien zich wijzigingen voordoen in de gegevens waarop een rapport of analyse is gebaseerd of indien mocht blijken, dat de betreffende gegevens door de opdrachtgever niet naar waarheid zijn verstrekt, vervalt elke aansprakelijkheid.

7. Indien de opdrachtgever de risico's verbonden aan het opvolgen van aanbevelingen in rapporten, door verzekering aan een ander overdraagt, is hij gehouden BPC te vrijwaren voor toepassing van enig regresrecht vanwege de verzekeraars.

8. De opdrachtgever verplicht zich tevens tot vrijwaring van BPC van iedere aansprakelijkheid jegens derden.

9. Op straffe van algeheel verval van het recht op schadevergoeding wordt door BPC alle gewenste medewer­king verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt gevorderd. Verrekening met niet door BPC erkende of niet onherroepelijk in rechte vastgestelde schadevorde­rin­gen is niet toegestaan.

Artikel 7 ‑ Overmacht

  1. Indien BPC tekortschiet in de nakoming van een verplichting jegens opdrachtgever kan dat tekortschieten niet aan BPC worden toegerekend indien BPC de uitvoering van deze verplichting onmogelijk wordt gemaakt respectievelijk wordt bemoeilijkt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van BPC is gelegen, zoals maar niet beperkt tot: oorlog, of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, tekort aan grondstoffen, machine­schade, grootschalig ziekteverzuim van personeel van BPC, tekortschieten van toeleveran­ciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) ‑ zoals vervoers‑, import‑, export‑ of productieverboden ‑ natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie.

  2. Ingeval zich een situatie als in lid 1 bedoeld voordoet heeft BPC het recht de nakoming op te schorten dan wel, geheel te harer keuze, de overeen­komst geheel of gedeeltelijk te ontbinden middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, zonder dat BPC ter zake tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 8 Geschillen en toepasselijk recht

1. Alle geschillen waartoe aanbiedingen, overeenkomsten en deze algemene voorwaarden aanleiding mochten geven, waaronder begrepen wanneer slechts een der partijen meent, dat er een geschil aanwezig is, alsmede het geval dat een onbetwiste vordering onbetaald blijft, worden gebracht voor de bevoegde rechter in het rechtsgebied, waartoe onze woonplaats behoort, onverminderd dwingend wettelijke regels met betrekking tot de rechtelijke competentie.

2. Indien uit op enig moment geldende wetgeving voortvloeit, dat een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden in strijd zijn met dwingend recht of in een concreet geval als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt, gelden de ter zake relevante wettelijke bepalingen, doch blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

---------------------------

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel op 7 november 2002 onder dossiernummer 34154177.

BPC Consultancy

Teisterbantstraat 17

4012 EE Kerk-Avezaath

Tel.: 0344-769096

e-mail: info@bpcconsultancy.nl

WILT U MEER WETEN OF PERSOONLIJK CONTACT?    


CONTACT

Teisterbantstraat 17
4012 EE Kerk-Avezaath 

info@bpcconsultancy.nl
0344 - 769096