BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING INGAANDE 01-01-2022

BOUWBESLUIT 2012 WORDT BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING (BBL)

Per 1 januari 2024, vervalt het huidige Bouwbesluit 2012 en worden de technische bouwvoorschriften opgenomen in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, kortweg het BBL.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving is één van de vier AMvB’s (Algemene Maatregel van Bestuur) die uitvoering geven aan de Omgevingswet. Het besluit bevat, samen met het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), de algemene regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving. Het Bbl bevat regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid bij het (ver)bouwen van een bouwwerk, de staat van het bouwwerk, het gebruik van het bouwwerk en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.

INHOUD VAN HET BBL

In het Bbl worden (onderdelen van) verschillende regelingen samengevoegd. Het grootste deel van de regels in het Bbl is afkomstig uit het Bouwbesluit 2012, de daarmee samenhangende Regeling Bouwbesluit 2012 en de Woningwet. Daarnaast bevat het Bbl regels die afkomstig zijn uit:

 • het Besluit energieprestatie gebouwen en de daarmee samenhangende Regeling energieprestatie gebouwen;
 • het Besluit omgevingsrecht;
 • enkele voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer met betrekking tot gebouwinstallaties en andere gebouwgebonden voorzieningen;
 • het Asbestverwijderingsbesluit voor wat betreft het verwijderen van asbest uit bouwwerken;
 • het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval en de daarmee samenhangende bijlage.

Ook de Wet kwaliteitsborging wordt in het Bbl opgenomen. Het doel van het samenbrengen van (onderdelen) van verschillende regels in één besluit is dat er sprake is van meer samenhang en dat regels eenvoudiger vindbaar zijn. Daarnaast zijn de begrippen die in de AMvB’s gebruikt worden goed op elkaar afgestemd waardoor de vier AMvB’s een samenhangend geheel vormen.

INDELING VAN HET BBL

De regels in het Bbl zijn in hoofdstukken geclusterd rondom een bepaalde activiteit die te maken heeft met het bouwwerk. De hoofdstukken geven eisen betreffende:

 • algemene bepalingen;
 • bestaande bouw;
 • nieuwbouw;
 • verbouw, verplaatsing en functiewijziging;
 • gebruik;
 • bouw- en sloopwerkzaamheden.

Binnen deze hoofdstukken zijn de onderwerpen veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, bruikbaarheid, toegankelijkheid en bouwwerkinstallaties, voor zover van toepassing, als afdelingen terug te vinden.

Daarnaast is de volgorde waarin bestaande bouw en nieuwbouw aandacht krijgen omgedraaid ten opzichte van het Bouwbesluit 2012. In het Bbl zijn de regels over bestaande bouw in het eerste inhoudelijke hoofdstuk (hoofdstuk 3) opgenomen, in hoofdstuk 4 komen de nieuwbouwregels aan de orde.

WILT U MEER WETEN OF PERSOONLIJK CONTACT?    


CONTACT

Teisterbantstraat 17
4012 EE Kerk-Avezaath 

info@bpcconsultancy.nl
0344 - 769096